ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

section border

1. DEFINICE

Regulátor – TAN-VIET INTERNATIONAL SA Marco Polo 9 83-031 Łęgowo NIP 5831021906 REGON 190928068

Osobní údaje – veškeré informace o fyzické osobě identifikované nebo identifikovatelné na základě jednoho nebo více faktorů specifických pro její fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu, včetně vybavení IP, údajů o poloze, online identifikátoru a získaných informací. pomocí souborů cookie a další podobné technologie.

Zásady ochrany osobních údajů.

GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46 / ES.

Webové stránky – webové stránky, které provozuje správce na adrese: www.vifon.co.uk

Uživatel – každá fyzická osoba, která navštíví webovou stránku nebo která využívá jednu nebo více služeb nebo funkcí popsaných v zásadách.

2. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ Z HLEDISKA POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

V souvislosti s používáním Webové stránky Uživatelem Kontrolér shromažďuje data v rozsahu nezbytném pro komerční kontakt, jakož i informace o činnosti Uživatele na Webových stránkách pomocí cookies. Podrobné zásady a účely zpracování osobních údajů shromážděných při používání Webové stránky Uživatelem jsou popsány níže.

3. ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ DAT NA WEBOVÉ STRÁNCE

POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY VIFON.CO.UK

Osobní údaje všech osob, které používají webové stránky (včetně IP adresy nebo jiných identifikátorů a informací získaných pomocí cookies nebo jiných podobných technologií) a nejsou registrovány Uživatelé (tj. Osoby, které nemají profily na Webové stránce) zpracovává Kontrolér:

 • poskytovat služby elektronickými prostředky v rozsahu zpřístupnění obsahu získaného na Webové stránce Uživatelům, zpřístupnit kontaktní formuláře – v takovém případě je nutné zpracovat smlouvu (čl. 6 odst. 1 písm. b) Smlouvy); GDPR) je právním základem pro zpracování;
 • pro marketingové účely kontrolora a dalších subjektů, zejména v souvislosti s prezentací behaviorální reklamy, jsou principy zpracování osobních údajů pro marketingové účely popsány v sekci „MARKETING“.

Činnost Uživatele na Webových stránkách, včetně jejich osobních údajů, je evidována v systémových logech (speciální počítačový program sloužící k ukládání chronologického záznamu obsahujícího informace o událostech a činnostech týkajících se informačního systému sloužícího k poskytování služeb Kontrolerem). Informace získané v protokolech jsou zpracovávány s ohledem na poskytování služeb. Kontrolér je zpracovává i pro technické účely, zejména může být dočasně uložen a zpracován, aby byla zajištěna bezpečnost a řádné fungování informačních systémů, např. Za účelem vytvoření záložních kopií, testů změn v informačních systémech, odhalování nesrovnalostí nebo ochrany před zneužíváním a zneužitím. útoků.

KONTAKTNÍ FORMY

Kontrolér zajišťuje možnost kontaktování s využitím elektronických kontaktních formulářů. K použití formuláře je nutné poskytnout osobní údaje nezbytné pro kontaktování Uživatele a poskytnutí odpovědi na dotaz. Uživatel může také poskytnout jiná data, aby usnadnil kontakt nebo proces zpracování dotazů. Poskytnutí údajů označených jako povinné je vyžadováno pro přijetí a zpracování dotazu a pokud není poskytnuto, záležitost se s ním nesmí zacházet. Poskytnutí ostatních údajů je dobrovolné.

Osobní údaje jsou zpracovávány:

 • identifikovat odesílatele a vyřizovat jeho dotazy zaslané prostřednictvím dostupné formy – nutnost zpracování k provedení smlouvy o poskytování služeb (čl. 6 odst. 1 písm. b) zákona o DPH) je právním základem pro zpracování;

4. MARKETING

Kontrolér zpracovává osobní údaje uživatelů za účelem realizace marketingových činností, které mohou spočívat v:

 • zasílání e-mailových oznámení o zajímavých nabídkách nebo obsahu, které v některých případech obsahují obchodní informace;
 • provádění dalšího typu činností souvisejících s přímým marketingem zboží a služeb (zasílání obchodních informací elektronickými prostředky a telemarketingové činnosti).

Za účelem implementace marketingových aktivit se regulátor podílí na profilování v některých případech. To znamená, že díky automatickému zpracování dat hodnotí kontrolor vybrané faktory týkající se fyzických osob k analýze jejich chování nebo k vytvoření prognózy do budoucna.

5. PŘÍMÉ MARKETING

Pokud Uživatel udělil svůj souhlas s získáním marketingových informací prostřednictvím e-mailu, SMS a jiných elektronických prostředků, osobní údaje Uživatele budou zpracovány k zaslání těchto informací.
Základem pro zpracování dat je oprávněný zájem kontrolora spočívající v zasílání marketingových informací v mezích souhlasu uživatele (direct marketing). Uživatel má právo vznést námitky proti zpracování údajů pro potřeby přímého marketingu, včetně profilování. Za tímto účelem musí být údaje uchovávány po dobu trvání oprávněného zájmu správce, ledaže by uživatel vznesl námitky proti získání marketingových informací.

6. SOCIÁLNÍ MÉDIÁ

Kontrolér zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří navštěvují profily správce vedené v sociálních médiích (Facebook, YouTube, Instagram). Tato data jsou zpracovávána pouze za účelem udržení profilu, a to i za účelem informování Uživatelů o činnosti Controlleru a propagaci různých typů událostí, služeb a produktů, jakož i komunikace s Uživateli prostřednictvím funkcí dostupných v sociálních médiích. Oprávněný zájem kontrolora (čl. 6 odst. 1 písm. F) zákona o DPH) spočívající v podpoře vlastní značky, jakož i v budování a údržbě společenství spojeného se značkou je právním základem pro zpracování osobních údajů kontrolerem za tímto účelem. .

7. SOUBORY COOKIE A ​​PODOBNÁ TECHNOLOGIE

Cookies jsou malé textové soubory instalované v zařízení Uživatele, kteří procházejí Webovou stránkou. Soubory cookie shromažďují informace, které usnadňují používání webových stránek – např. Zapamatováním návštěv uživatele na webových stránkách a operací prováděných uživatelem.

„WEBOVÁ STRÁNKA“ COOKIES

Kontrolér využívá tzv. Cookies webových stránek především k tomu, aby poskytoval Uživateli služby poskytované elektronickými prostředky a zlepšoval kvalitu těchto služeb. Kontrolér a další subjekty poskytující analytické a statistické služby pro svůj prospěch proto používají cookies, ukládají informace nebo získávají přístup k informacím již uloženým v telekomunikačním koncovém zařízení uživatele (počítač, telefon, tablet atd.). Soubory cookie použité pro tento účel zahrnují:

 • cookies s daty zadanými uživatelem (identifikátor relace) po dobu trvání relace (eng. uživatelského vstupu);
 • autentizační cookies používané pro služby, které vyžadují ověření po dobu trvání relace;
 • cookies používané pro zajištění bezpečnosti např. pro detekci zneužití v rámci autentizace (eng. uživatelsky zaměřené bezpečnostní cookies);
 • cookies relace multimediálního přehrávače (např. cookies přehrávače flash) po dobu trvání relace;
 • trvalé cookies používané pro přizpůsobení uživatelského rozhraní po dobu trvání relace nebo o něco déle;
 • cookies používané pro zapamatování obsahu nákupního košíku po dobu trvání relace (eng. cookie pro nákupní košík);
 • cookies používané pro monitorování návštěvnosti webových stránek, tj. analýzy dat, včetně souborů cookie služby Google Analytics (jedná se o soubory používané společností Google k analýze způsobu používání webových stránek uživatelem, ke zpracování statistik a zpráv o fungování webových stránek). Společnost Google nepoužívá shromážděná data k identifikaci uživatele a tyto informace nekombinuje, aby umožnila identifikaci. Podrobné informace o rozsahu a zásadách shromažďování údajů s ohledem na tuto službu naleznete na adrese https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

„MARKETING“ COOKIES

Kontrolér také používá cookies pro marketingové účely, mimo jiné s ohledem na řešení
behaviorální reklamy uživatelům. Za tímto účelem regulátor ukládá informace nebo získává přístup k informacím, které jsou již uloženy v telekomunikačním koncovém zařízení uživatele (počítač, telefon, tablet atd.). Použití cookies a osobních údajů shromážděných prostřednictvím nich pro marketingové účely, zejména v rámci propagace služeb a zboží třetích stran, vyžaduje
souhlas uživatele. Tento souhlas může být dán vhodnou konfigurací prohlížeče a může být kdykoliv odvolán, zejména vymazáním historie cookies a deaktivací cookies v nastavení prohlížeče.

8. OBDOBÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Doba zpracování dat kontrolerem závisí na typu poskytované služby a účelu zpracování. Data jsou v zásadě zpracovávána na dobu poskytování služeb nebo na dobu provedení objednávky do doby odejmutí souhlasu, který byl dán, nebo podání účinné námitky proti zpracování údajů v případě, kdy zákonným zájmem zpracovatele je zpracování údajů.

Období zpracování údajů může být prodlouženo v případě, kdy je zpracování nezbytné k prokázání a uplatnění potenciálních nároků nebo k obhajobě proti nim a po této době – ​​pouze v případě a v rozsahu, v jakém to vyžadují právní předpisy. Po uplynutí doby zpracování jsou data nevratně vymazána nebo depersonalizována.

9. PRÁVA UŽIVATELE

Subjekty údajů mají tato práva:

 • Právo na informace o zpracování osobních údajů – na základě toho osoba, která takovou
  poptávku podává, poskytne kontrolor s informacemi o zpracování osobních údajů, zejména o účelech a právních základech zpracování, o rozsahu poskytnutých údajů. subjekty, kterým jsou osobní údaje sděleny, a plánované datum / lhůta jeho vymazání;
 • Právo na získání kopií dat – na tomto základě poskytuje správce kopii zpracovaných údajů o osobě, která takovou poptávku podává;
 • Právo na opravu – na tomto základě správce odstraňuje případné nesrovnalosti nebo chyby při zpracování osobních údajů a doplňuje jej nebo aktualizuje, pokud je neúplný nebo změněný;
 • Právo na výmaz údajů – na tomto základě lze požadovat vymazání údajů, jejichž zpracování již není nezbytné pro dosažení jakéhokoli účelu, pro který bylo shromážděno;
 • Právo na omezení zpracování – na tomto základě kontrolér ukončí provádění operací s osobními údaji, s výjimkou operací, na které subjekt údajů udělil souhlas, a přestane jej uchovávat v souladu s přijatými zásadami uchovávání nebo do důvodů omezení zpracování údajů. bylo ukončeno (např. rozhodnutí orgánu dohledu umožňující další zpracování údajů);
 • Právo na přenositelnost údajů – na tomto základě v rozsahu, v jakém jsou údaje zpracovávány s ohledem na
  uzavřenou smlouvu nebo souhlas, poskytne správce údaje poskytnuté subjektem údajů ve formátu umožňujícím počítaču jej přečíst. Je také možné požadovat, aby tyto údaje byly zasílány jinému subjektu – za předpokladu, že v rámci tohoto rozsahu existují technické možnosti jak ze strany kontrolora, tak ze strany tohoto jiného subjektu;
 • Právo vznést námitky proti zpracování údajů pro marketingové účely – subjekt údajů může kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro marketingové účely, aniž by bylo nutné tuto námitku zdůvodnit;
 • Právo vznést námitky proti jiným účelům zpracování údajů – subjekt údajů může kdykoliv vznést námitky proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu kontrolora (např. Pro analytické nebo statistické účely nebo s ohledem na ochranu majetku). Námitka v rámci této oblasti by měla zahrnovat odůvodnění a podléhá posouzení kontrolora;
 • Právo na odvolání souhlasu – pokud jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu, má subjekt údajů právo toto právo kdykoli odvolat, což však nemá vliv na zákonnost zpracování před odejmutím tohoto souhlasu;
 • Právo podat stížnost – pokud se má za to, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení zákona o ochraně osobních údajů nebo jiná ustanovení o ochraně osobních údajů, může subjekt údajů podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Žádost o uplatnění práv subjektů údajů lze podat:

 • písemně na adresu: TAN-VIET INTERNATIONAL SA Marco Polo 9 83-031 Łęgowo NIP 5831021906 REGON 190928068
 • e-mailem na adresu: tan-viet@tan-viet.com.pl
 • s informacemi o tom, které právo chce osoba, která podává petici, využít (např. právo získat kopie údajů, právo na výmaz údajů atd.);
 • s informacemi o tom, který proces zpracování poptávky se týká (např. využití
  určité služby, činnost na konkrétní internetové stránce, získání newsletteru obsahujícího obchodní informace na danou e-mailovou adresu atd.);
 • s informacemi o tom, které účely zpracování se týká poptávky (např. marketingové účely, analytické účely atd.).

Není-li kontrolor schopen zjistit obsah požadavku nebo identifikovat osobu, která podala návrh na základě podaného oznámení, obrátí se na navrhovatele s dalšími informacemi.

Odpověď na oznámení se podá do jednoho měsíce ode dne jeho doručení. Pokud je nutné tuto lhůtu prodloužit, informuje správce správce navrhovatele o důvodech tohoto prodloužení.

Odpověď musí být poskytnuta na e-mailovou adresu, ze které byla petice zaslána, as ohledem na petice zaslané dopisem – obyčejnou poštou na adresu uvedenou navrhovatelem, pokud dopis neobsahuje informace o ochotě získat zpětnou vazbu na e-mail adresa (pokud by tomu tak bylo, musí být uvedena e-mailová adresa).

10. PŘÍJEMCI ÚDAJŮ

S ohledem na poskytování služeb budou osobní údaje sdělovány externím subjektům, zejména dodavatelům / poskytovatelům odpovědným za provoz informačních systémů, právnickým osobám a subjektům přidruženým ke správci.

Provozovatel si vyhrazuje právo sdělit konkrétní informace o Uživateli příslušným orgánům nebo třetím osobám, které podají žádost o poskytnutí těchto informací na základě příslušného právního základu a v souladu s ustanoveními platného zákona.

11. POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ MIMO EHP

Kontrolér neposkytuje shromážděná data mimo EHP.

12. BEZPEČNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kontrolér provádí analýzu rizika na současném základě, aby zajistil, že jím zpracované osobní údaje budou bezpečně zpracovány – především tím, že přístup k údajům mají přístup pouze oprávněné osoby a pouze v rozsahu, v jakém je to nezbytné. s ohledem na úkoly, které provádějí. Kontrolér zajišťuje, aby veškeré operace s osobními údaji byly registrovány a prováděny pouze oprávněnými pracovníky a spolupracovníky.

Kontrolér přijme veškerá nezbytná opatření, aby i jeho subdodavatelé a další spolupracující subjekty zaručili, že v každém jednotlivém případě budou uplatněna vhodná bezpečnostní opatření, pokud zpracovávají osobní údaje na příkaz kontrolora.

13. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Kontrolér lze kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy: tan-viet@tan-viet.com.pl

14. ZMĚNA SOUKROMÉ POLITIKY

Politika je ověřena na aktuální bázi av případě potřeby aktualizována.

section border
Slovo je největší porce nudlové polévky 2018

NÁŠ GUINESSŮV SVĚTOVÝ REKORD

U příležitosti 55. výročí vytvořil VIFON, společnost s instantními nudlemi, největší porci hovězí polévky pho s rýžovými nudlemi. Byl zapotřebí tým 31 členů personálu a 52 kuchařů k výrobě finálního produktu, který byl snězen téměř 2 tisíci zaměstnanců a hostů.

Více
section border

Vyhledávání našich produktů

Close search form